Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ, ТУРИЗМ

Отчёт по практике в турагентстве

lfaustova7 400 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 33 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 18.06.2020
Готовый отчёт по практике на туристическом предприятии с индивидуальным заданием, таблицами и схемами. Был защищен 27.05.2020 на 90 баллов.
Введение

Туризм є однією з провідних та найрозвинутіших галузей економіки. В багатьох країнах світу розвиток туристичної галузі становить левову частку внутрішнього валового продукту, сприяє створенню нових робочих місць, зацікавленості населення до самої сфери дозволяючи розширити кругозір, пізнати світ. За даними Всесвітньої Туристичної організації (ВТО) у теперішній час туристська індустрія є одним з най динамічніших секторів як української, так і світової економіки. За рівнем прибутковості туризм поступається лише індустрії видобутку нафти і автобудування. Тому питання актуальності продажу туристичного продукту є досить важливим. На даний момент ринок туристичних послуг досить різноманітний, що дозволяє задовольнити потреби найвибагливішого споживача. Виробнича практика на туристичних підприємствах є дуже важливою сходинкою для набуття професійних навичок. Проходження практики передбачає досконале вивчення управлінських та економічних параметрів підприємств туристичної індустрії.
Содержание

Вступ 3 1. Ознайомлення з основними аспектами діяльності туристичного підприємства із комплектації послуг та організації турів. 5 1.1. Основні положення, загальна характеристика компанії. 5 1.2. Характеристика засновницьких документів для туристських підприємств 5 1.3. Характеристика офісу й персоналу туристського підприємства 7 1.4.Основні види діяльності. 9 1.5. Основні показники господарчої діяльності підприємства. 10 1.6.Кваліфікаційні вимоги до працівників ТОВ "I&J Travel" та туристичної галузі в цілому. 10 1.7 Аналіз просування турфірми 13 2. Основні принципи, методи і процеси роботи туристичного підприємства. 14 2.1. Особливості організації закордонної подорожі для вітчизняних туристів 14 2.2.Технологія формування турів 15 2.3. Специфіка маркетингу послуг туризму 19 Індивідуальне завдання. 24 Список використаної літератури 30
Список литературы

1. Закон України "Про туризм" (15 вересня 1995р.). - К., 1995. 2. Закон України "Про страхування": Збірник нормативно-правових актів. - Т 2. - Ужгород, 1999. 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18 листопада 2003 р. №1282-ІV 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 24 лютого 2014 р. №1282-ІV 5. ГОСТ Р 50690-2000 «Організація туристської діяльності. Туристські послуги. Загальні вимоги». 6. Антоненко І.Я. Державне регулювання просування туристичного продукту: міжнародний та вітчизняний досвід // Інвестиції: практика та дос­від. - 2013. - №21. 7. Алмашій В.В. Стан та основні напрямки розвитку туризму як не­від’ємної складової транскордонного співробітництва Закарпаття // Теорія та практика державного управління. - 2014. - №4. 8. Ахмедова О.О., Сікорська І.М. Туристична індустрія як об’єкт державного регулювання // Вісник Волинського інституту економіки та ме­неджменту. - 2014. - Вип.8. 9. Баєв В.В. Формування системи підготовки кадрів з медичного ту­ризму в Україні // Інвестиції: теорія та практика. - 2015. - №6. 10. Кучеренко К.В. Економічна цінність міжнародного туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №13 11. Ткаченко Т.І., Блідар Ю. Особливості формування національного туристичного ринку в умовах глобальної конкуренції / Т.Ткаченко, Ю.Блідар // Туристичний та готельно –ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: матеріали VI Міжнар. ювіл. до 55-ти річчяЧТДУ наук.-практ. конф., м.Черкаси, 2015. – Т. 1. – С. 62-65
Отрывок из работы

Метою виробничої практики є узагальнення, систематизація та закріплення набутих знань та навичок з дисциплін, що були розглянуті на заняттях; вироблення вмінь та навичок застосування їх під час робочого процесу; набуття необхідних знань і практичних навичок з організації та загальної діяльності туристичних організацій, набуття досвіду роботи. Завданням виробничої практики є: ? надання загальної характеристики підприємства і його філій: тип, клас, місце знаходження, схема підпорядкованості (внутрішня), режим роботи, контингент споживачів, перелік основних і додаткових послуг, форма власності підприємства; ? вивчення обсягу наданих послуг підприємства, загальної чисельності працівників; ? ознайомлення з нормативною документацією; ? вивчення функціональних обов’язків керівників туристичних фірм та спеціалістів різних рівнів: вивчення посадових інструкцій; вивчення підрозділів з підлеглими їм колективами; ? вивчення обсягу наданих послуг туристичної фірми (основних і додаткових), загальної чисельності працівників; ? ознайомлення з процесом обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги, використовуючи існуючі туристично-екскурсійні технології; ? набуття навичок з моделювання програм туристично-екскурсійного обслуговування за різною метою подорожей, типом клієнтури, наявних туристичних атракцій; ? вивчення технології надання основних і додаткових послуг в підприємствах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; Предметом дослідження даної роботи є виробничий процес туристичної агенції «I&J Travel». ? 1. Ознайомлення з основними аспектами діяльності туристичного підприємства із комплектації послуг та організації турів. 1.1. Основні положення, загальна характеристика компанії. Компанія “I&J Travel” була створена у 2013 році директором та єдиним засновником Бербеничук Яною Сергіївною. Закінчивши Київський національний університет культури та мистецтв, вона 5 років працювала в одній із туристичних агенцій Києва. Набувши певних знань, досвіду, вмінь та навичок Яна Сергївна відкрила власну справу, пов’язавши життя з улюбленою роботою - туризмом. Головним завданням компанії є надання своїм клієнтам високої якості послуг. Компанія на ринку послуг з 2013 року, за цей короткий час вже встигла організувати висококласний відпочинок більше ніж 5000 клієнтів. Туроператор "I&J Travel" постійно збільшує асортимент послуг та кількість постійних і корпоративних клієнтів. З самого початку роботи компанії працює система знижок, що надає від 3-5% знижки для постійних клієнтів. Туроператор "I&J Travel" співпрацює майже з усіма туристичними компаніями в Україні та має закордонних партнерів. 1.2. Характеристика засновницьких документів для туристських підприємств Важливим етапом створення туристичного підприємства є розробка проектів установчих документів у відповідності з обраною організаційно-правовою формою. Так, для товариства з обмеженою відповідальністю засновницькими документами є: - установчий договір, підписаний його засновниками (учасниками); - статут, прийнятий загальними зборами засновників (додаток 1) Якщо засновником товариства є одна особа - установчий договір не укладається. В установчому договорі перераховуються всі засновники, їх реквізити, розмір статутного капіталу, його розподіл по частках, перелік майна, яке вноситься засновниками в статутний фонд, його оцінка та ін. В статуті товариства з обмеженою відповідальністю необхідно записати наступні дані: - повна назва товариства, юридична адреса; - засновники (учасники) товариства; - на який термін створене товариство; - мета і предмет діяльності товариства; - правовий статус товариства; - майно, статутний капітал, розподіл часток; - перелік майна, яке вноситься засновниками в статутний фонд, та його оцінка; - порядок розподілу прибутку і покриття збитків, створення фондів; - права і обов'язки засновників; - органи управління товариством; - порядок зміни складу засновників; - трудові відносини з працівниками товариства; - облік і звітність; - ревізійна комісія і аудит; - припинення діяльності та реорганізація товариства; - порядок внесення змін до статуту. Ліцензування є однією з форм державного регулювання туризму. Ліцензування передбачає видачу спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення туристської діяльності. В Україні ліцензування туристської діяльності проводиться згідно із ст. 17 Закону України «Про туризм». Аналізуючи положення даної статті, слід зробити висновок, що ліцензування туристської діяльності виконується для досягнення наступних цілей: - упорядкування туристської діяльності, яка проводиться суб'єктом господарювання в Україні з організації іноземного, внутрішнього, закордонного туризму та екскурсійної діяльності; - захист прав та інтересів держави в галузі туризму; захист прав та інтересів споживачів туристських послуг; - захист прав та інтересів суб’єктів туристської діяльності; - створення однакових можливостей суб'єктам туристської діяльності на ринку туристських послуг; - захист навколишнього середовища; - підвищення рівня туристського обслуговування, приведення його у відповідність міжнародним вимогам. У сфері туризму в Україні виконується ліцензування туроператорської діяльності. Ліцензія на тур операторську діяльність (додаток 2), виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (додаток 3) та банківська гарантія фінансового забезпечення цивільної відповідальності туроператора (додаток 4) є нормативними документами, що регламентують діяльність компанії. 1.3. Характеристика офісу й персоналу туристського підприємства Структуру туристичної компанії становить операторський офіс та пункт продажу , що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, 39 б, 2 поверх, офіс 4 та має власний сайт: www.ijtravel.com.ua Дана туристична організація працює за нормованим режимом роботи: Понеділок – П’ятниця з 10:00 до 17:30 Цей режим затверджений за погодженням профспілкового комітету та визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. В операторському офісі працюють два менеджери та директор Бербеничук Яна Сергіївна. Офіс характеризується та має: • гарне місце розташування, в центральній частині міста; •доступність, наявність зручного окремого входу з вулиці, другий поверх, наявну вуличну вітрину, добре оформлену вивіску. У ній вказано найменування тур підприємства. Інформація на зовнішній рекламі точно відповідає тій, яка вказана в установчих документах суб'єкта туристської діяльності. Крім того, при вході в приміщення суб'єкта туристської діяльності розміщено інформацію про режим його роботи; • безпеку для відвідувачів і службовців фірми (особиста, технічна, пожежна, екологічна, санітарна); • наявність інформації про саме турпідприємство всередині офісу (пакет документів, розміщений на видному для туриста місці: копія ліцензії органу ліцензування;копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта туристської діяльності; відомості про працівників суб'єкта туристського діяльності (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступника, головного бухгалтера, менеджерів); книга відгуків та пропозицій громадян; ліцензійні умови, які затверджені наказом Державного комітету з питань регулярної політики та підприємництва та Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 17.01.2001р. № 7 / 62 зареєстровано в Мін'юсті України 05.02.2001р. за № 103 / 5294; перелік контактних номерів телефонів, факсів суб'єкта туристської діяльності; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, завірена Головною податковою інспекцією); • правильне оформлення робочих місць для прийому відвідувачів: - столи менеджерів розташовані «обличчям до вхідного відвідувачеві», для відвідувачів встановлені зручні стільці; - на столах таблички з позначенням їх спеціалізації: «тури в Туреччину, Єгипет, Туніс», «тури в Європейські країни» і т.п., для того, щоб той хто увійшов знав до кого із службовців йому треба звернутися; - створено куточок для відвідувачів, які очікують в черзі, зі зручними меблями і набором привабливої рекламної літератури; • максимальне використання сучасної техніки і технологій, які дозволяють проводити всі операції в режимі «реального часу». І має доступ до мереж Інтернет, міжнародних і національних систем бронювання, локальних інформаційно-пошуковим систем, бази даних по всіх необхідних питаннях та ін.; • наявність широкого оперативного зв'язку, як з діловими партнерами, так і з споживачами. Практика показує, що турагенту необхідно мати не менше двох телефонних ліній; Спроектувати, фрагмент туру до Єгипту, використовучи курортні міста та напрямки: Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Хургада, Мадінат Макаді, Макаді Бей, СахлХашіш, Сома Бей, Сафага, Єль-Гуна з акцентом на базу розміщення і харчування. Я вирішила не використовувати запропоновану таблицю повністю, а розробити власну таблицю готельної бази Єгипту за регіонами, яку я дослідила якісно і можу робити висновки по цій базі та рекомендувати готелі туристам. Так як ТОВ «I&J Travel» в основі своєї діяльності виступає частіше в ролі турагентства, то розглянемо найкращі пропозиції від основних та найбільших туристичних операторів України. Вартість розміщення вказано на виліт в період 01.06.2020, готелі 4-5*, розміщення 2ADL, тип харчування All\UAl, категорія номеру стандарт. У вартість туру включено: авіапереліт, трансфер аеропорт-готель-аеропорт, медичне страхування, проживання в готелі за обраною концепцією харчування.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg