Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

переклад культуронімів побутові ситуації_вся работа

alexander.rextin 700 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 55 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 08.11.2018
Таким чином у цій роботі я з’ясував що саме є культуронім, чому він складає проблему перекладу і роздивився як її вирішити, вирішив питання про класифікацію культуро німів, а отже: Харьков Каразина 18 06 2018
Введение

Культуронім характеризується певним змістом, що реалізується в тексті і який, відповідно, можна визначити шляхом встановлення його контекстуальних зв’язків. Виявлення лексичних значень та смислових асоціацій неминуче тягне за собою врахування класифікаційної сторони культуронімів, а саме – принципів їх класифікації та функціонально-семантичних особливостей культуронімів певного класу та підкласу. Комплексність структури культуроніму зумовлює його дослідження на всіх рівнях художнього контексту (мікро-, макро-, мегаконтексті), що, у свою чергу, дозволить виявити той чи інший кумулятивний образ в художньому тексті. Культуроніми як складові кумулятивного образу представляють собою впорядковану систему, де кожний клас, а відповідно, і підклас культуронімів відіграє окрему роль у створенні кумулятивного образу, але разом з тим вони акумулюють та адаптують культурну інформацію в межах одного тексту, розкриваючи його культурно-специфічну сторону. Для окреслення кумулятивного образу в його повному обсязі необхідно дослідити семантику і прагматику культуронімів кожного класу в мікро- та макроконтекстах, а та- кож їх взаємозв’язок у тексті [14, c. 69].
Содержание

ВСТУП3 Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРОНІМІВ6 1.1. Культуронім як проблема в перекладі6 1.2. Підходи до класифікації культуронімів та способів їх утворення16 Висновки до розділу І31 Розділ ІІ. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРОНІМІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОБУТОВИМИ СИТУАЦІЯМИ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ЧАКА ПАЛАНІКА «БІЙЦІВСЬКИЙ КЛУБ» ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ33 2.1. Лексико-семантичні групи культуронімів, пов’язаних з побутовими ситуаціями у романі Чака Паланіка «Бійцівський клуб»33 2.2 Способи та види перекладу культуронімів у романі Чака Паланіка «Бійцівський клуб» на українську мову39 2.3. Квантитативний аналіз способів перекладу культуронімів, пов’язаних з побутовими ситуаціями46 Висновок за розділом ІІ51 ВИСНОВКИ52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ54 ?
Список литературы

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Алпатов В. М. История лингвистических учений. Учебное пособие. – 2-е изд., испр. / В. М. Алпатов – Москва: «Языки русской культуры», 2010. — 368 Апресян Ю. Д. Языковая картина мира и системная лексикография / Ю. Д. Апресян, В. Ю. Апресян, Е. Э. Бабаева, О. Ю. Богуславская, Б. Л. Иомдин, Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, А. В. Санников, Е. В. Урысон // Москва: Школа «Языки славянских культур». – 2006. – 910 с. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. – М.: Комнига, 2007. – 576 с. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Леонид Степанович Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 190 с. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа / Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. O. A. Радченко. Изд. 2-е, испр. и доп. / Й. Л. Вайсберг – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 232 с. Верещагин Е. М. Язык и культура: методическое руководство / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – 4-е изд. – Москва: Русский язык, 1990. – 246 с. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М. : Индрик, 2005. – 1040 с. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / Венедикт Степанович Виноградов. – М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Международные отношения, 1986. – 416 с. Жукова И. К., Лебедько М. Г. American Quilt: A Reference Book on American Culture. Владивосток: ДВГУ, 1999. [Електронний ресурс]: http://ifl.wl.dvgu.ru/nauka/bazydannyx Кабакчи В. В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации / В. В. Кабакчи. – Санкт-Петербург: – Союз, 2001. – 480 с. Кабакчи В. В. Типология текста иноязычного описания культуры и инолингвокультурный субстрат / В. В. Кабакчи // Лингвистика текста и дискурсивный анализ: традиции и перспективы. – СПб.: СПбГУЭФ, 2007. – С. 51–70. Кабакчи В. В. Функциональный дуализм языка и языковая конвергенция (опыт моделирования языковой картины земной цивилизации) / В. В. Кабакчи // Когнитивная лингвистика: ментальные основы и языковая реализация. Ч. 2. Текст и перевод в когнитивном аспекте: сб. ст. к юбилею проф. Н. А. Кобриной / отв. ред. Н. А. Абиева, Е. А. Беличенко. – СПб.: Тригон, 2005. – С. 164–175. Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / Валентина Авраамовна Маслова. – М. : Издательский центр "Академия", 2001. – 208 с. Палагнюк Ч. Бійцівський клуб / Пер. І. Стронговський. – Х.: Фоліо, 2007. – 317 с. Подорожна К. Ю. Роль і місце історичних реалій в перекладознавстві [Електронний ресурс] / К. Подорожна. – Режим доступу: http://www.ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/21644/1/492-496.pdf Прошина З. Г. Теория перевода / Зоя Григорьевна Прошина. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. – 276 с. Сальников, Н. М. Язык – Культура – Перевод сборник научных трудов / Н. М. Сальников. – МГЛУ, № 426. – Москва: – 1996. – 312 с. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э. Сепир. – Москва, 1993. – 244 с. Сингаївська А. Стильова диференціація англомовних однослівних ідіом / / Сингаївська А., Мосейчук О. // Наукові записки Житомирського державного університету. – 2009. – Вип.. 89(3) Серія: філологічні науки. – С. 48 – 56. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови / Скрипник Л.Г.. – К.: Наукова думка, 1973. – 280 с. Смирницкий А.И. Лексикология английского язика / Смирницкий А.И.. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 260 с. Соболев Л. Н. О переводе образа образом Л. Соболев // Вопросы худлжественного перевода. – М. : Советский писатель, 1955. – С.224 – 280. Соболев Л. Н. Пособие по переводу с русского языка на французький / Л.Соболев. – М.: Изд. лит. на ин. яз, 1952. – 308 с. Соколова Г.Г. Фразеология французского языка: семант. аспект фразеол. Единиц / Соколова Г.Г.. – М.: Моск. гос. пед. институт им. В.И. Ленина, 1986 (1987). – 91 с. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. Суперанская. - М.: Аспект-пресс, 2008. – 222 с. Тагиев М.Т. Глагольная фразеология современного русского языка /М.Т. Тагиев. – Баку, 1967. – 68 с. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 143 с Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Терминасова. – Москва: Слово, 2000. – 624 с. Томахин Г. Д. Прагматический аспект лексического фона слова / Г. Д. Томахин // Филологические науки. – 1988. – № 5. – С. 82–86. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы / Геннадий Дмитриевич Томахин. – М.: Высшая школа, 1988. – 239 с. Федоров А.В. Основы общей теории перевода / А. Федоров. – М.: Высшая школа, 2012. – 303 с. Фененко Н. А. Язык реалий и реалии языка / Н. А. Фененко; Воронежский межрегиональный ин-т общественных наук, Воронежский гос. ун-т. – Воронеж: [б.и.], 2011. – 140 с. Чернышева И.И. Семантические процессы в фразеологии и фразеологическая деривація / Чернышева И.И. // Законы семантического развития в языке. – М., 1961. – 96 с. Шанский Н. М. Фразеология современного русского язика / Шанский Н. М. – М.: Наука, 2006. – 464 с. Chris Oxlade.?Skyscrapers and Towers.?— Raintree Steck-Vaughn, 1996.?— С.?41.?— 48?с Chuck Palahniuk. ?Fight Club. – New York: W. W. Norton & Company, 2005. Dear Abby moves from Tribune to Sun-Times, APFN".?Associated Press. June 1, 2009. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.pddnet.com/news/2009/06/dear-abby-moves-tribune-sun-times-apfn Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – Macmillan Publishers Limited, 2002. – 1693 p. Nadeem Aslam. Maps for Lost Lovers / Aslam Nadeem. – New York : Vintage Books, 2006. – 379 p. Parker Morris Committee [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?Action=Book&ProductId=9780117501263 ?Sanderson, Paul G.,"Paper Streets: The Gap Between Dedication and Acceptance",?New Hampshire?local government center, United States, 04-2007 [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.nhmunicipal.org/TownAndCity/Article/56
Отрывок из работы

Ще приклад: You'll hunt elk through the damp canyon forests around the ruins of Rockefeller Center, and dig clams next to the skeleton of the Space Needle leaning at a forty-five-degree angle. Спейс-Нідл ( «космічна голка») – вежа в футуристичному стилі «гугі», найбільш впізнанна пам'ятка на північному заході тихоокеанського узбережжя США і символ міста Сіетл. Рокфеллерський центр (національна історична пам’ятка США) ?— великий офісний центр в?Нью-Йорку, споруджений в мангеттенському?Мідтауні?в?1930-ті?роки на гроші родини?Рокфеллерів.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Сервис, 25 страниц
110 руб.
Курсовая работа, Туризм, 31 страница
190 руб.
Реферат, Микро-, макроэкономика, 15 страниц
60 руб.
Реферат, Языкознание и филология, 26 страниц
60 руб.
Курсовая работа, Инновационный менеджмент, 15 страниц
70 руб.
Курсовая работа, Экономический анализ, 45 страниц
500 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg